شنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۵

Google bomb

جمعه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۵

سریال قلب یخی

چند سال قبل، وقتی تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم و دوران طرح پزشکی را تازه شروع کرده بودم فرصتی پیش آمد تا طرح یک سریال تلویزیونی را بنویسم. شانس زیادی برای طرحی که در ذهنم بود قائل نبودم اما به هر حال طرح را نوشتم و برای تهیه کننده سریال که از آشنایان بود فرستادم. اتفاقا زد و طرح من شد اساس فیلمنامه ای که مقداری از آن را من و بقیه را مینو فرشچی نوشت و البته به دلیل بگو مگویی که بعدا با تهیه کننده پیش آمد اسم من را از نویسندگان سریال کذایی حذف کردند. اما در هر صورت یکی از نقشهای اصلی سریال را بازی کردم و اسمم به عنوان یکی از بازیگران در مجموعه ای که من به طور کامل خلقش کرده بودم آمد. آن سریال از امروز مجدد ا در نوبت پخش قرار گرفته است. هر روز ساعت 4 بعد از ظهر شبکه دوم سیما و ساعت 9 صبح روز بعد تکرار خواهد داشت. فکرکنم معروفیت کورش تهامی که اولین بار با این مجموعه وارد تلویزیون شد عاملی بوده برای پخش مجدد سریال. دوران خوبی بود. و لذت بخش