جمعه، دی ۰۲، ۱۳۸۴

احمدي نژاد

اين عکس محمود احمدي نژاد بي شک بهترين عکسي است که تا به حال از او گرفته شده...زاويه دوربين رو به بالا و لنز وايد استفاده شده به اضافه فيگور احمدي نزاد که سرش را بالا گرفته نوعي حس خود بزرگ بيني از سوي او به بيننده القاء مي شود. اين عکس در مجله تايم آمده است
The foto undoubtedly is the best pics ever taken of Mahmoud Ahmadinejad .Using low angle and A wide lense besides his figure with a raised neck and level of sight makes the viewers feel watching a narcissist fool person.this fotoes published in TIME
Posted by Picasa