یکشنبه، آبان ۲۹، ۱۳۸۴

نيروگاه اتمي اصفهان تعطيل شد

ديديد؟!. معلوم نيست پشت پرده ديگه چه چيزهايي حاضرند بدهند و بمالند و بخورند که بمانند!ما گاو و گوسفند ها هم که يا خبر نمي شويم يا اگر هم بشويم اصولا خطري کسي را تهديد نمي کند
 Posted by Picasa