یکشنبه، آبان ۰۱، ۱۳۸۴

هيچ کس

من کجا ايستاده ام؟! نسبتم با اين زمان و اين مکان چيست؟ چرا اينقدر به سرعت دور مي شوم از زماني که ابتداي اين ابديت بي انتها بوده؟ چرا؟
 Posted by Picasa