شنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۸۴

یک نفر جلوی چشم ما دارد جان می دهد


! Posted by Picasa
نوشته بودم کاش گنجی بمیرد. کاش هر جماعتی که بع بع نمی کند و شیرش را نمی دوشند بمیرد.هر که سوال دارد و جواب می خواهد. هر کس از ترس مهر نخوردن شناسنامه رای نمی دهد و الباقی.. اما اینها قصه است. شعار است و شاید نفرین. چرا هیچ رجل سیاسی گهی نمی خورد. همه دست روی دست گذاشته اند تا گنجی بیچاره با ریشخند سعید مرتضوی قسطی جان بدهد. نه تخمی برای تحکیم وحدت مانده که فراخوان تجمعی (حتی مسالمت آمیز) بدهد. نه ته مانده مجدانی برای مشارکت. نهضت آزادی و امثالهم که اصولا دهه شصت چیزی به نام تخم برایش باقی نگذاشتند. کشیدند. کباب کردند و به خورد خودشان دادند. دانشجویان چه مرگشان شده؟ عامه مردم که هیچ. توقعی ازشان نیست. هر طرف باد باشد تنبانشان بر هوا ست. ما چه کنیم؟ بلگر ها؟ کاری می شود کرد؟ یک نفر جلوی چشم ما دارد جان می دهد. .
*آخرین اخبار گنجی(فشار مرتضوی برای جراحی گنجی و امتناع پزشکان بیمارستان میلاد)ن