چهارشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۴

باز هم صبر می کنیم


! Posted by Hello

بیست و چهار ساعت دیگر وارد مرحله ای جدید از حیات سیاسی ایران خواهیم شد. تنها فایده و بزرگترین فایده این انتخابات بالابردن سطح مطالبات سیاسی /اقتصادی/اجتماعی مردم بود.چه احمدی نژاد برنده میدان باشد چه هاشمی هر دو سود عظیمی برای مردم ایران در پی خواهد داشت.در این شک نکنید. این بازی شمر و امام حسین حکومت دنباله ای نخواهد داشت.با بازیگرانی جدید.باز هم صبر می کنیم