شنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۴

ظاهر و باطن


! Posted by Hello

این آقا به زعم من چهره جمهوری اسلامی است. اگر قرار بود نظام جمهوری اسلامی تجسم عینی پیدا کند این آقا صورت ظاهر آقای نظام بود و رفسنجانی باطن آن.اقرار می کنم مثل تمامی 26 سال گذشته ما باختیم. در هر صورت بازنده بودیم. چه شرکت نمی کردیم و کاندیدای مورد نظر آقا اول میشد و چه شرکت می کردیم و به گفته آقا رای به هر کس در واقع رای به نظام می بود. ما شرکت کردیم. کاندیدایمان ریدمان کرد و رایمان به حساب نظامی ریخته شد که زندگیمان را تباه کرده. در هر صورت ما بازنده ایم. بازنده ایم که اینجا به دنیا آمده ایم. در این زمان. ترجیح می دهم برای ابد تا زمانی که ج.ا.ا بر جای است دیگر شناسنامه ام رنگ مهر انتخاباتی نبیند. و.. ترجیح می دهم احمدی نژاد برنده این میدان باشد. چه بهتر که جهان چهره واقعی ج.ا.ا را ببیند . نه آدمی چون خاتمی با عبا و عمامه و ریش مرتب و صورت نورانی