سه‌شنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۴

به یاد دهه هفتاد


! Posted by Hello

با دوستان صحبت حافظه ضعیف تاریخی مردم ایران بود.گفتم شاید دلیل محبوبیت آماری هاشمی ورود رای اولی های پرشمار در هر انتخابات به جمعیت رای دهندگان است. یعنی گروههایی که اصولا حافظه تارخیشان هنوز شکل نگرفته است. به خیابانهای تهران نگاه کنید. جوانهایی نوزده تا بیست و یکی دو ساله را ببینید که برای رفسنجانی چه می کنند. اینها از اساس با جریان اتوبوس نویسندگان در راه ارمنستان یا قتل سعیدی سیرجانی بیگانه اند. فضای بسته فرهنگی و شکل گیری و رشد روز افزون گروههای فشار وابسته به حاکمیت را درک نکرده اند. شاید به نوعی بزرگتر ها هم تحت تاثیر جوانانشان باشند.اما به راستی رفسنجانی چه در سر دارد؟