جمعه، فروردین ۱۹، ۱۳۸۴


! Posted by Hello
خبر دست دادن خاتمی با موشه کاتساو(قصاب)همشهری سابق و رییس جمهوری فعلی اسرائیل تنها خبری بود که در این بیست و چند روزه می توانست موتور نوشتنم را روشن کند.
رییس جمهور خاتمی که در چند ملاقات مهم اش حتی حاضر به گرفتن عکس یادگاری با کلینتون و جرج بوش نشده بود اینک تابو شکن شده. شاید بهانه اش شرایط و حرمت نگاه داشتن در برخورد با یک انسان باشد که دست به سوی او دراز کرده..اما مگر ورزشکاران ما که در میدانی ورزشی و نه سیاسی حتی جرات ابراز تمایل به مقابله با حریفان اسراییلی ندارند چنین دلیلی را می پذیرند؟ واکنش رهبر چه خواهد بود؟