جمعه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۳

دوشنبه


! Posted by Hello
چرا اسم پایتخت تاجیکستان دوشنبه است؟ چرا دختر ترک همسایه بالایی هر بار نگاهم که می کند می فهمم خوشش آمده و من باز فقط نگاهش می کنم؟ خوشگل است. خوشگل تر از هر که دیده ام.چرا هر روز صبح بیدار که می شوم تعجب می کنم از این که من اینم..سر گردان این زمین.بی تجربه. تلخ. عصر کجا بروم؟ چرا؟
چرا ما نمی پرسیم چرا اسمش دوشنبه است؟ مگر مستیم؟ مگر توجه نداریم؟ اتفاق مهمتری افتاده؟ چی؟ مثلا چی؟ قرار است فردا صبح یا عصر یا چمیدانم شب با کدام موجود نفله بی عضوی قرار داشته باشیم که گیجیم؟ بی توجهیم.. انگار هوا و زمین قلقلکمان می کند.. مگر نمیدانیم آخرش با 5 دقیقه یا بیست یا چهل و پنج خسته اش می شویم؟ می خواهیم فرار کنیم؟ در دل التماس کنیم که کاش معجزه ای بشود و او را هر گز نبینیم؟ که آخر.. حتی با عشقی آتشین بیش از 6 ماه تحملش نکنیم؟ پش چرا نمی رویم دوشنبه..که ببینیم چه می گویند. چرا دوشنبه گذاشته اند نامش را؟ چرا از ما بوده اند و اکنون جدا؟ من کجا ایستاده ام؟ اینجا زمین چرا اینقدر آبی است؟