سه‌شنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۳

عزم


! Posted by Hello
مدت مدیدی است در مورد ساختن یک مستند فکر می کنم. البته بیشتر اوقات فقط فکر می کنم و از عمل خبری نیست. اما به هر حال این یکی واقعا به فکر زیاد و بر نامه ریزی دقیق احتیاج دارد. موضوعش فعلا لو نمی دهم. باشد برای زمانی که ساخته شد یا منصرف شدم. فکر های بدیعی برایش دارم. فعلا که عزمم جزم شده برای انجامش. پیدا کردن یک تهیه کننده اما سخت است.ببینیم چه می شود. این هم به سرنوشت باقی ایده ها دچار می شود یا نه