پنجشنبه، تیر ۰۹، ۱۳۸۴

ای کاندولیزای نگون بخت


! Posted by Hello
همیشه پیش خودم فکر می کردم چرا این ضعیفه ضد ماست! نگو همه چیز به قزوین بر می گردد!...ی