چهارشنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۳

سیاست

! Posted by Hello

از سیاست و سیاسی نویسی بیزار شده ام. اتفاقاتی افتاده که بالکل سیاست از سرم به در کرده. خسته شده ام از این مزخرفات. دیگر همین چس مثقال هم گیر سیاسی نمی دهم. اصلا خر ما از کره گی دم نداشت.