پنجشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۴

امنيت حيا کن هسته اي رو رها کن

ظاهرا همه در اين مملکت به کار ازمون و خطا علاقه فراوان دارند. تا يکي دو ماه پيش هيچکدام از دولتمردان فکر اينکه کار به جاي باريک بکشد را نمي کردند. اما کشيد. به چه قشنگي هم

از شما چه پنهان بسيار در تنهايي فکر کرده ام چه سياستي در کار جمهوري اسلامي هست, در اين اصرار عجيب به تقابل به نتايج زيادي هم رسيدم که هيچکدام قانع کننده نبود. اما يک فرض کوچک مي تواند جواب ساده اما خوبي براي اين سوال باشد که" چه هدفي از اين اصرار عجيب و نامعقول بر فناوري هسته اي وجود دارد؟".. آن جواب ساده ندانم به کاري است. و بي تجربگي سياسي. زماني سياستمداراني مثل مصدق و احمد قوام سر آمد سياست بازي و بهره برداري از آن به نفع مردم بودند اما من فکر مي کنم در پس پرده اين پافشاري هاي نا معقول هيچ سياستي نهفته نيست. به ياد اواخر زمان صدام مي افتم.آن زمان ظاهرا نه صدام و نه هيچکدام از اطرافيان تهديدي را که وجود داشت جدي نمي گيفتند. به گمانم جمهوري اسلامي هم در اين دام افتاده. بدا به حال مردم(راستي آن شعار جالب تيتر اين نوشته, کار امير است)و
 Posted by Picasa

1 Comments:

Blogger Siddharth Razdan said...

Was wondering about how's life in Iran these days?

۱:۴۳ بعدازظهر  

ارسال یک نظر

<< Home