پنجشنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۵

سوخت فسیلی یک مرد تنها

من هم مثل نیک آهنگ،معتقدم اگر ایران از لحاظ مالی کم نمی آورد چه بسا هنوز جنگ ادامه داشت. این روزها مرتب بالا و پایین قیمت نفت را دنبال می کنم. امیدوارم نفت روز به روز ارزانتر شود. هر یک سنتی که قیمت نفت افزایش می یابد زبان این مردک کوتوله بیسواد پشت هم انداز هم یک سانت دراز تر می شود و بالعکس.