چهارشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۳

پیروزی بوش

تا این لحظه بوش 260 رای الکترال در برابر کری با 249 رای جلوتر است.پیروزی بوش محتمل است. باید اعتراف کنم قلبا دموکرات هستم اما عملکرد بوش در عراق و افغانستان را بسیار می پسندم. گسترش دموکراسی زوری! چیز بدی هم نیست.در این برهه از زمان و این منطقه از جهان دموکراسی برای فراگیر شدن بدون زور و از سوی مردم به صدها سال فرصت نیاز دارد. باید روزهای آینده منتظر بدتر شدن اوضاع پلیسی در ایران باشیم. حکومت با پیروزی بوش حسابی احساس خطر خواهد کرد اما به نظر من بر آیند این جریانات به نفع ملت ایران خواهد بود