یکشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۳

پارسال

پارسال این موقع اوج عاشقی من بود. آنقدر عاشق که دکتر تسلیمی را بر داشتم بردم دانشگاه امام صادق .مراسم احیا. امروز دکتر را بعد از چند ماه دیدم.پوستی شده بود بر استخوان. گویا اعتیادش بالا گرفته. حیف
فکر می کردم بین بیست و پنج تا پنجاه سالگی به سرعت باد می گذرد. آنقدر سریع که فکر می کنی همیشه خیالی بوده برایت. از هر که هم پرسیده ام اینطور بوده. ما که الان پنجاهیم در سی. داریم ول می گردیم تا این نیز بگذرد.زنده باد آیت الله خامنه ای